PIERWSZE CZYTANIE
Bóg jest władcą morza
Hi 38, 1. 8-11

Czytanie z Księgi Hioba

Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: «Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdy chmury mu dałem za ubranie, za pieluszki – ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich fal nadętych».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 107 (106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-31
(R.: por. 1)

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Albo: Alleluja.

23 Ci, którzy statkami ruszyli na morze, *
by handlować na wodach ogromnych,
24 widzieli dzieła Pana *
i Jego cuda wśród głębin.

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Albo: Alleluja.

25 Rzekł i zerwał się wicher, *
burzliwie piętrząc fale.
26 Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, *
ich dusza truchlała w niedoli.

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Albo: Alleluja.

28 Wołali w nieszczęściu do Pana, *
a On ich wyzwolił od trwogi.
29 Zamienił burzę na powiew łagodny, *
umilkły morskie fale.

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Albo: Alleluja.

30 Radowali się ciszą, która nastała, *
przywiódł ich do upragnionej przystani.
31 Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich.

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Albo: Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE
Wszystko stało się nowe
2 Kor 5, 14-17

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 7, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Uciszenie burzy na jeziorze
Mk 4, 35-41


✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»

Oto słowo Pańskie.