PIERWSZE CZYTANIE
Bóg jest jede
n
Pwt 4, 32-34. 39-40

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz tak powiedział do ludu:
«Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach?
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22
(R.: por. 12)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

4 Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
5 On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

6 Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
9 Bo przemówił, i wszystko się stało, *
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

18 Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
19 aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

20 Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
22 Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

DRUGIE CZYTANIE
Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów
Rz 8, 14-17

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»
Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Por. Ap 1, 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
Mt 28, 16-20


✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Oto słowo Pańskie.